Оформлення статті

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ у науково-практичному журналі «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» Харківської державної зооветеринарної академії

Науково-практичний журнал внесено у Перелік наукових фахових видань України, тому він підпорядковується вимогам, що встановлені МОН України: дотримується принципів академічної доброчесності, передбачених законами України; публікує нові наукові результати або оглядову чи науково-методичну інформацію (автор у вступі статті обов’язково вказує тип статті: наукова, оглядова чи науково-методична або клінічний випадок).

Видання науково-практичного журналу здійснюється два рази на рік: у травні та листопаді. Статті до публікування у черговому випуску науково-практичного журналу приймаються до 15 квітня та до 15 жовтня поточного року.

Подані матеріали за змістом повинні відповідати вимогам ДАК МОН України до публікацій, бути актуальними, максимально насиченими інформацією, стилістично і граматично відредагованими, містити сучасну наукову термінологію та одиниці виміру. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Редакція науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» залишає за собою право редагувати статті, перевіряти на антиплагіат та проводити незалежне рецензування. Статті, оформлені з порушеннями поставлених вимог, не розглядатимуться і авторові не повертаються.

Матеріали статті повинні бути оформлені у рамках використання програм, що входять до складу пакету «Microsoft Office». Файл статті повинен бути набраний і повністю відформатований у редакторі «Microsoft Office». Файл із статтею підписують прізвищем першого автора.

Відомості про автора/ів надаються окремим файлом та обов’язково повинні містити таку інформацію за формою:

  • Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
  • Назва організації (повністю)
  • Юридична адреса організації
  • Науковий ступінь
  • Вчене звання
  • Посада
  • Адреса електронної пошти
  • Адреса Нової пошти
  • Мобільний телефон автора
  • ORCID

Параметри тексту статті: 

Мова матеріалу ‒ українська, російська, англійська.

Статті російською мовою приймаються виключно від науковців країн СНД.

Обсяг матеріалу ‒ не менше 5 друкованих сторінок формату А-4, через 1,5 міжрядкових інтервали.

Параметри тексту: текстовий редактор Word of Windows (версія 6,0 та вище), шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками ‒ 1,5, вирівнювання по ширині сторінки. Переноси слів не застосовувати.

Параметри полів: зліва 30 мм, справа 10 мм, зверху та знизу по 20 мм, абзацний відступ ‒ 10 мм, сторінки не нумеруються.

ПЛАН ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Наукова стаття

Оглядова стаття

Клінічний випадок