Оформлення статті

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ у науково-практичному журналі «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» Харківської державної зооветеринарної академії

Науково-практичний журнал внесено у Перелік наукових фахових видань України, тому він підпорядковується вимогам, що встановлені МОН України: дотримується принципів академічної доброчесності, передбачених законами України; публікує нові наукові результати або оглядову чи науково-методичну інформацію (автор у вступі статті обов’язково вказує тип статті: наукова, оглядова чи науково-методична або клінічний випадок).

Видання науково-практичного журналу здійснюється два рази на рік: у травні та листопаді. Статті до публікування у черговому випуску науково-практичного журналу приймаються до 15 квітня та до 15 жовтня поточного року.

Подані матеріали за змістом повинні відповідати вимогам ДАК МОН України до публікацій, бути актуальними, максимально насиченими інформацією, стилістично і граматично відредагованими, містити сучасну наукову термінологію та одиниці виміру. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Редакція науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» залишає за собою право редагувати статті, перевіряти на антиплагіат та проводити незалежне рецензування. Статті, оформлені з порушеннями поставлених вимог, не розглядатимуться і авторові не повертаються.

Матеріали статті повинні бути оформлені у рамках використання програм, що входять до складу пакету «Microsoft Office». Файл статті повинен бути набраний і повністю відформатований у редакторі «Microsoft Office». Файл із статтею підписують прізвищем першого автора.

Відомості про автора/ів надаються окремим файлом та обов’язково повинні містити таку інформацію за формою:

 • Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
 • Назва організації (повністю)
 • Юридична адреса організації
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Посада
 • Адреса електронної пошти
 • Адреса Нової пошти
 • Мобільний телефон автора
 • ORCID

Параметри тексту статті: 

Мова матеріалу ‒ українська, російська, англійська.

Статті російською мовою приймаються виключно від науковців країн СНД.

Обсяг матеріалу ‒ не менше 5 друкованих сторінок формату А-4, через 1,5 міжрядкових інтервали.

Параметри тексту: текстовий редактор Word of Windows (версія 6,0 та вище), шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками ‒ 1,5, вирівнювання по ширині сторінки. Переноси слів не застосовувати.

Параметри полів: зліва 30 мм, справа 10 мм, зверху та знизу по 20 мм, абзацний відступ ‒ 10 мм, сторінки не нумеруються.

Зміст статті подається у такій послідовності:

 1. UDC ‒ ліворуч у верхньому кутку сторінки (великими світлими літерами);
 2. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими жирними літерами) англійською мовою;
 3. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними літерами, по центру) англійською мовою;
 4. Повна назва організацій, міста, країни, Е-mаіl (по центру, світлими літерами, курсивом) англійською мовою;
 5. Через пустий рядок ‒ розширена анотація (не менше 1800 знаків без пропусків (перевірити так: Виділити текст - Сервіс - Статистика)) і ключові слова англійською мовою (світлими літерами, курсивом). Слова «Key words:» друкуються з абзацу жирними літерами, курсивом.

Текст анотації повинен містити інформацію про об’єкти, мету дослідження матеріал, перелік використаних методів дослідження, стислий зміст результатів досліджень.

Переклад анотації за допомогою програми-перекладача НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

 1. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими жирними літерами) російською/українською мовою;
 2. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними літерами, по центру) російською/українською мовою;
 3. Повна назва організації, місто, країна, Е-mаіl (по центру, світлими літерами, курсивом) російською/українською мовою;
 4. Через пустий рядок ‒ анотація (не менше 1800 знаків без пропусків) і ключові слова російською/українською мовою (світлими літерами, курсивом). Слова «Ключевые/Ключові слова:» друкуються з абзацу жирними літерами, курсивом.
 5. Через пустий рядок ‒ ЗАГОЛОВОК (у центрі рядка, великими жирними літерами) мовою статті;
 6. Через пустий рядок ‒ ініціали та прізвища авторів (жирними літерами, по центру) мовою статті;
 7. Повна назва організації, місто, країна, Е-mаіl (по центру, світлими літерами, курсивом) мовою статті;
 8. Через пустий рядок ‒ анотація (до 5 рядків) і ключові слова мовою статті (світлими літерами, курсивом). Слова «Ключові слова:» друкуються з абзацу жирними літерами, курсивом.
 9. Через пустий рядок друкується текст статті (не менше 5 друкованих сторінок формату А-4), який повинен містити такі розділи (їх назва у статті позначаються жирними літерами, без абзацу, по центру), зокрема:

Вступ (повинен включати такі підрозділи, назви яких пишуться з абзацного відступу світлими буквами курсивом): Актуальність теми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета роботи ‒ …

Завдання дослідження: …

Матеріал і методи досліджень

В тексті статті дані досліджень, що проведені в лабораторіях, повинні супроводжуватися Ліцензіями цих лабораторій. Матеріали і методи досліджень повинні бути написані коректно, чітко, зрозуміло, з можливістю крок за кроком повторити дослід за наданим описом. Обробка даних проведена коректними статистичними методами, кількість тварин у досліді (загальна та у групах) достатня для достовірної статистичної обробки. Наявність малюнків та ілюстрацій  обов’язкова, кожен малюнок статті є самодостатнім.  Наявність діаграм, графіків, схем  обов’язкова. Діаграми оформлені коректно (підписані вісі, вказані одиниці вимірів в системі СІ, відсутні кольорові або градієнтні заливки, шрифт при роздруку візуально не відрізняється від шрифту тексту статті).

Результати та їх обговорення

Висновки (у центрі, без абзацного відступу)

 1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
 2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
 3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

References (у центрі, без абзацного відступу) подається в кінці статті: для наукових, науково-методичних статей та клінічних випадків - не менше 20 джерел; для огдядових статей - не менше 30 джерел. Не менше 80% джерел повинні мати doi. Відсоток самоцитування не повинен перевищувати 10%. Список посилань повинен включати лише опубліковані або прийняті роботи, які цитуються в тексті. Особисті повідомлення і неопубліковані роботи необхідно вказувати лише в тексті. Записи списку посилань повинні бути поміщені в алфавітному порядку за прізвищами першого автора кожної публікації з виступом 0,5 пт. Повинні бути вказані прізвища та ініціали усіх авторів. Будь ласка, використовуйте стандарт APA – Американської психологічної асоціації. Використані джерела оформляються в стилі APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/).

Рекомендації Авторам щодо уникнення плагіату:

 • Для правильного цитування використаних джерел у статті відповідно до APA Style (Стиль Американської Психологічної Асоціації) рекомендуємо скористатися методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».
 • Використовуйте дужки для власних слів, що додані.
 • Обмежте використання прямих цитат
 • Намагайтеся узагальнити інформацію, що отримана з різних джерел та використовуйте власні слова.

Приклад офомлення статті розробляється!