Публікаційна етика

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

         Редакційна колегія науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду, тому у своїй діяльності прагне дотримуватись та підтримувати стандарти етичної поведінки на усіх етапах публікаційного процесу і відповідає за етику публікації та публікацію недбалості, спираючись на рекомендації кодексу поведінки COPE «Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для редакторів журналів» та «Кодексу поведінки для видавців журналів».

 

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Публікаційне рішення        

         Редактор та редакційна колегія приймають рішення про публікацію робіт, що  надані. Це рішення відповідає політиці журналу та ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів.

         Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

         Редактор та редакційна колегія журналу гарантують, що будь-яка інформація про наданий рукопис та особисті дані, окрім тих, що публічно використовуються у статті, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам. 

Розкриття та конфлікт інтересів

         Неопубліковані матеріали, розкриті у поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, членів редакційної колегії, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без попередньої письмової згоди автора/авторів. Ексклюзивна інформація або аргументи, що отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої переваги.   Редактор та будь-хто з членів редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів у результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків, або зв'язків з будь-ким із авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.   Головний редактор має право вимагати від усіх учасників процесу інформацію про конфлікт інтересів до чи після публікації статті та робити відповідні спростування, зміни чи викриття.

        

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ 

Внесок у редакційні рішення

         Незалежний й неупереджений висновок якості статті, що надана сприяє ухваленню редактором/реакційною колегією об’єктивного рішення щодо розміщення такої статті та, у разі необхідності, у вдосконаленні її шляхом редакційних повідомлень (письмових/електронних) автору.

Ефективність

         Рецензент повинен дотримуватися терміну рецензування, що установлений редакцією. Рецензент, якому заздалегідь відомо про відсутність часу на рецензування або про факти, що роблять виконання перевірки неможливим у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду статті.     

Конфіденційність, стандарти об’єктивності, перевірка джерел

         Рецензент повинен ставитися до рукописів, що отримані для рецензування, як до конфіденційних документів, які не можна демонструвати та обговорювати з третьою особою, окрім випадків, що дозволені редактором. Надані рецензії також мають носити конфіденційний характер.

         Надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку результатам дослідження, що викладені. Особиста критика автора не припустима. Рецензенти повинні чітко висловити свої погляди щодо  суперечливих питань.

         Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті,  які автори не обговорювали/не цитували. Будь-яке твердження, що спостереження, висновок або пропозиція були раніше повідомлені, повинні бути підтверджені відповідним цитуванням. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, що опублікована раніше.      

Конфлікт інтересів

         Неопубліковані відомості, наведені в представленій статті, не мають використовуватися у будь-якій роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, що з’явилися під час рецензування, мають зберігатися у таємниці і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

         Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи за наявності конфлікту інтересів, які спричинені конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, що мають відношення до статті.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Стандарти звітування

         Автор/автори повинні усвідомлювати те, що вони несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису, його оригінальність, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. У роботі повинно бути достатньо детальної інформації і посилань, щоб інші дослідники могли її повторити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Оригінальність та плагіат

Автор/Автори повинні:

  • гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є абсолютно оригінальною роботою;
  • відповідним чином (згідно з вимогами до оформлення статті) робити посилання у разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів.

Множинні публікації

         Автор/Автори не повинні публікувати матеріал, в якому описується одне й те саме дослідження більш ніж в одній статті. Подання одного і того самого рукопису більш ніж в одне видання одночасно є проявом неетичної поведінки і неприпустиме.

Підтвердження джерел

         Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.  Інформацію, що отримана у приватній розмові, шляхом листування або обговорення із третіми особами, не слід використовувати без отримання від цих осіб відкритого письмового дозволу. Всі джерела мають бути розкриті.

Авторство рукопису

         Авторство/співавторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що усі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті.

Небезпеки

         Автор у своєму рукописі повинен чітко вказати на потенційні небезпеки, що пов’язані з  роботою з хімікатами, небезпечними процедурами чи обладнанням, використання якого може призводити до неприпустимих ризиків. Автор має включити в свій рукопис заяву про те, що всі процедури було виконано у відповідності з чинним законодавством і службовими інструкціями, які були затверджені відповідним комітетом установи/організації, де проводилося дослідження.

Розкриття та конфлікти інтересів

         Усі автори повинні розкрити у рукописі будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки досліджень, що  викладені у статті повинні бути розкриті.

Основні помилки в опублікованих роботах

         У разі виявлення автором/авторами істотних помилок або неточностей у наданому рукописі на етапі його розгляду або після його опублікування, слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін.

         Якщо редактор або рецензенти вважають, що опублікована робота містить суттєву помилку, автор повинен негайно виправити документ або представити в редакцію беззаперечні докази правильності оригінальної статті.

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

         Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

         Всі рукописи, що  надані для перегляду та публікації в науково-практичному журналі «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування», підлягають  подвійному сліпому рецензуванню щодо справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.