Закономірності морфогенезу селезінки поросят у ранньому постнатальному періоді онтогенезу

  • P. Gavrilin Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
  • A. Oliyar Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
  • V. Evert Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Ключові слова: поросята, селезінка, лімфоїдна тканина, біла пульпа, лімфатичні вузлики, червона пульпа

Анотація

Селезінка є периферичним органом імунного захисту, де відбуваються проліферація і накопичення лімфоцитів, антитілоутворення і рециркуляція лімфоцитів шляхом міграції через стінки пост капілярних вен та синусоїді червоної пульпи. Досліджено селезінку поросят 1-, 10-, 20-добового віку, із визначенням лінійних промірів органу і відносної площі стромальних та паренхіматозних компонентів і клітинного складу функціональних зон білої пульпи. Якісні та кількісні показники органу встановлювали на тонких парафінових гістозрізах, забарвлених гематоксиліном і еозином за допомогою світлового мікроскопу. Відносну площу визначали методом «крапкового підрахунку» із використанням окулярних тестових систем. Встановлено, що у поросят у ранньому постнатальному періоді онтогенезу структурно-функціональні компоненти селезінки сформовані як на органному, так і на тканинному рівні структурної організації. У поросят 1-добового віку у селезінці чітко виявляються сполучнотканинна капсула з трабекулами і паренхіма, що розділена на червону та білу пульпу. Морфометричні показники селезінки поросят характеризуються поступовим збільшенням лінійних промірів та абсолютної маси. У селезінці добових поросят найбільшу відносну площу має червона пульпа, на тлі практично однакових показників сполучнотканинної строми та лімфоїдної тканини білої пульпи. З віком відносна площа червоної пульпи селезінки поступово зменшується, досягаючи мінімальних показників у 20-добовому віці. Біла пульпа селезінки у добових поросят чітко розділена на периартеріальні лімфоїдні піхви та лімфатичні вузлики, відносна площа яких є мінімальною. З віком відносна площа білої пульпи в цілому та окремих її компонентів зростає, досягаючи максимальних показників у 20-добових поросят. Достовірне збільшення відносної площі лімфоїдної тканини відмічено у 10-добовому віці поросят, в основному за рахунок зростання даного показника периартеріальних лімфатичних піхв.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Атлас селезёнки (видовые особенности у человека и млекопитающих животных ) : монография / Н. С. Федоровская [и др.]. – Киров : Аверс, 2011. – 134 с.
2. Гаврилин П. Н. Возрастные аспекты формирования функциональных зон паренхимы селезёнки крупного рогатого скота / П. Н. Гаврилин, М. А. Лещёва, Ю. А. Филиппова // Дальневосточный аграрный вестник. – 2014. – № 2 (30). – С. 42–47.
3. Дунаєвська О. Ф. Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті / О. Ф. Дунаєвська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2017. – № 13 (362). – С. 104–109.
4. Дунаєвська О. Ф. Мікроскопічні особливості та морфометричні показники білої пульпи селезінки овець / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – Запоріжжя, 2015. – № 2. – С. 123–131.
5. Инаков А. К. Анатомия и топография селезенки человека в постнатальном онтогенезе : автореф. дисс. … канд. мед. наук / А. К. Инаков. – Москва, 1985. – 25 с.
6. Жарикова Н. А. Периферические органы системы иммунитета / Н. А. Жарикова. – Минск : Беларусь, 1979. – 205 с.
7. Карелин А. И. Анемия поросят / А. И. Карелин. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 163 с.
8. Лєщова М. О. Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / М. О. Лєщова. – Київ, 2007. – 21 с.
9. Павловський М. П. Селезінка: анатомія, фізіологія, імунологія, актуальні проблеми хірургії / М. П. Павловський, С. М. Чуклін. – Львів, 1996. – 92 с.
10. Панікар І. І. Структурно-функціональні особливості периферичних органів імунної системи поросят першої доби життя / І. І. Панікар, Л. П Горальський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. - 2014. – Вип. 28, ч. 2. – С. 385–390.
11. Понд У. Дж. Биология свиньи / У. Дж. Понд, К. А. Хаупт. ; пер. с англ. и предисл. В. В. Попова. – Москва : Колос, 1983. – 334 с.
12. Сапин М. Р. Микротопография лимфоидных образований селезенки у людей различного возраста / М. Р. Сапин, М. В. Самойлов // Актуальные вопросы изучения и преподавания морфогенеза и регенерации органов и тканей. – Иркутск : Изд-во Иркутского мед. ин-та, 1987. – С. 50–52.
13. Сапин М. Р. Органы иммунной системы (анатомия и развитие) / М. Р. Сапин. – Москва : Медицина, 1982. – 23 с.
14. Сапин М. Р. Цитоархитектоника белой пульпы селезенки у людей различного возраста / М. Р. Сапин, Е. Ф. Амбарцумян // Архив АГЭ. – 1990. – Т. 98, № 5. – С. 5–9.
15. Сорокин А. П. Клиническая морфология селезенки / А. П. Сорокин. – Москва : Медицина, 1989. – 154 с.
16. Рellas T. C. Deep splenic lymphatic vessels in the mouse: A Route of splenic Exit for Recirculating lymphocytes / T. C. Рellas, L. Weiss // Amer. J. Anat. – 1990. – Vol. 115. – Р. 347–354. (233).

Переглядів анотації: 254
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2018-06-29