Біохімічні показники крові поросят за коліентеротоксемії на фоні надлишку Купруму, Феруму та Кобальту у кормах

  • I. Zapeka Регіональна ДЛ ДПСС в Полтавській області, Полтава, Україна
  • I. Yatsenko Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Ключові слова: поросята, коліентеротоксемія, Купрум, Ферум, Кобальт, корми, кров, ферменти

Анотація

За коліентеротоксемії на фоні надлишку Купруму, Феруму, Кобальту в кормах у поросят відбуваються патологічні процеси в печінці, нирках та підшлунковій залозі, на що вказує зниження відносного вмісту альбумінів до 23,15±1,43 % (р≤0,01), співвідношення А/Г – в 2 раза (р≤0,01), коефіцієнту де Рітіса – до 0,44, загальних ліпідів – в 2 раза (р≤0,001), холестеролу– на 30 % (р≤0,001), з одночасним зростанням вмісту загального білку на 13,37 % (р≤0,01),сечовини – на 36,1 % (р≤0,001), креатиніну – на 30 % (р≤0,001), загального білірубіну – в 1,7 раза (р≤0,001), прямого білірубіну – 1,9 раза (р≤0,001), непрямого білірубіну – 1,7 раза (р≤0,001), гамма-глютамілтранспептидази– на 32,6 % (р≤0,001), лактатдегідрогенази – на 31,65 % (р≤0,001), лужної фосфатази– на 77 % (р≤0,001), аспартатамінотрансферази– в 2,34 раза (р≤0,001), аланінамінотрансферази – в 3,23 раза (р≤0,001), збільшення показників глюкози – на 22,85 % (р≤0,05), амілази – на 59,26 % (р≤0,001).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Биохимический контроль состояния здоровья свиней : рекомендации / А. П. Курдеко [и др.]. – Горки : БГСХА, 2013. – 48 с.
2. Ветеринарна клінічна біохімія / [В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.] ; за ред. І. В. Левченка і В. Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.
3. Влияние гидрогемола на естественную резистентность поросят и заболеваемость ишерихиозом [Електронний ресурс] / А. В. Скориков, Т. В. Малышева, В. И. Терехов // Ветеринария Кубани. – 2013. – № 1. – С. 7–8. – Режим доступа : http://www.vetkuban.com/num1_2013.html.
4. Вплив несприятливих факторів довкілля (солі важких металів) на імунну систему / А. М. Романюк, М. М. Рудна, В. М. Рудна, Є. В. Кузенко // Вісник СумДУ. – 2012. – № 2. – С. 36–41.
5. Выведение солей тяжелых металлов из органов экспериментальных животных [Электронний ресурс] / Г. Р. Хантурина, М. Р. Хантурин // Acta Biomedica Scientifica. – 2009. – № 1. – С. 284–286. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/vyvedenie-soley-tyazhelyh-metallov-iz-organov-eksperimentalnyh-zhivotnyh.
6. Гематологічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів [Електронний ресурс] / М. І. Рацький, О. І. Віщур, І. В. Кичун, Н. А. Брода, Д. І. Мудрак. – Режим доступу : http://old.inenbiol.com/ntb/ntb7/85.pdf.
7. Запека І. Є. Морфологія селезінки поросят хворих на коліентеротоксемію на фоні надлишку міді, заліза, кобальту в кормах / І. Є. Запека // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Ветеринарна медицина». – Полтава, 2015. – С. 51–52.
8. Колибактериозы молодняка сельскохозяйственных животных и птицы / Е. Г. Павлов, Л. К. Волынец, А. Н. Головко, П. А. Нарожный. – Киев : УкрИНТЭИ, 1995. – 184 с.
9. Петров В. В. Некоторые показатели состояния организма здоровых поросят, выращиваемых в промышленных условиях / В. В. Петров, А. А. Базылевский // Свиноводство. – 2012. – № 3. – С. 77–79.
10. Малинин О. А. Ветеринарная токсикология : учебное пособие / О. А. Малинин, Г. А. Хмельницкий, А. Т. Куцан. – Корсунь-Шевченковский : ЧП Майдаченко, 2002. – 464 с., [16] с. ил. : табл., схемы.
11. Моргулис И. И. Ранняя реакция организма млекопитающего на воздействие хлоридом кобальта : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» ; 03.00.02. «Биофизика» / И. И. Моргулис. – Красноярск, 2006. – 24 с.
12. Скрипка М. В. Морфофункціональні зміни в печінці при хронічній інтоксикації мікроелементами у молодняку свиней / М. В. Скрипка, І. Є. Запека // Наук. вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2014. – Т. 16 (№2), ч. 1. – С. 312–317.
13. Скрипка М. В. Гістологічні зміни в паренхіматозних органах свиней за коліентеротоксемії на фоні надлишку мікроелементів (міді, заліза, кобальту) в кормах / М. В. Скрипка, І. Є. Запека // Аграрний вісник Причорноморʹя. – 2017. – С. 228–234.
14. Тарасенко Л. О. Санітарно-гігієнічна оцінка кумулятивних властивостей важких металів та їх дія на морфологічні структури організму поросят / Л. О. Тарасенко // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 4 (35). – С. 134–139.
15. Терехов В. І. Ешеріхіоз поросят : сучасні аспекти / В. І. Терехов // Ветеринарна практика : науково-практичний журнал для спеціалістів ветеринарної медицини. – 2007. – № 2. – С. 34–38.
16. Ушкалов В. О. Надлишок мікроелементів у кормах – фактор ризику для здоров'я молодняку свиней / В. О. Ушкалов, М. В. Скрипка, І. Є. Запека // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – Вип. 23. – С. 268–270.
17. Хвороби свиней / [В. І. Левченко, В. П. Заярнюк, І. В. Папченко та ін.] ; за ред. В. І. Левченка і І. В. Папченка. – Біла Церква, 2005. – 168 с.

Переглядів анотації: 272
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2018-06-29