(1)
Shostya, A.; Stupar, I.; Usenko, S.; Bondarenko, O.; Tsybenko, V.; Chuhlib, E.; Slynko, V. Репродуктивні якості свинок різних порід. journal 2019, 230-236.