(1)
Lyakhovich, L.; Shchetynsky, I.; Zakharyev, A.; Ulyanizka, A.; Martemianova, A.; Lyulin, P.; Kostyuk, I. Гепаральні патології за туберкульозу фазанів: патоморфологічний аналіз. journal 2019, 37-45.